هنرجو گرامی برای پیش ثبت نام دوره جامع تدوین فیلم فرم زیر را تکمیل نمایید.

  • قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
    هنرجو گرامی این مبلغ از هزینه کل دوره کسر خواهد شد